Rreth MedAlb Institut

Organizata jone Instituti i Bimeve Medicinale te Shqiperise – MedAlb Institut eshte nje organizate kombetare, agromjedisore dhe jofitimprurese qe eshte themeluar me 31 korrik 2012 me vendim te grupit themelues te saj te perbere prej fermere, agromome, inxhiniere pyjesh, botaniste, ekonomiste, biologe, dhe realizon aktivitetin e saj ne te gjithe territorin e Republikes se Shqiperise. Vizioni yne eshte qe MedAlb Institut te behet qendra me e rendesishme kerkimore, shkencore dhe aplikative ne Shqiperi lidhur me sektorin e bimeve medicinale si dhe me menaxhimin e qendrueshem  te burimeve te tjera natyrore si toka, ujrat dhe biodiversiteti, ne menyre qe te kontriboje sa me teper per nje bashkejetese te qendrueshme dhe harmonike midis njerezeve dhe natyres ne vendin tone.

Aktivitetet te reja

Regjistrohuni ne listen e njoftimeve