Ligje dhe rregullore mbi bimet medicinale qe veprojne ne Shqiperi

Strategjia boterore per mbrojtjen e bimeve

Strategjia Evropiane per mbrojtjen e bimeve

LIGJ Nr. 10 120, datë 23.04.2009 “Per mbrojtjen e fondit te bimeve mjekesore, eterovajore dhe tanifere”

LIGJ Nr. 10 416, datë 07.04.2011 “Per materialin mbjelles dhe shumezues bimor”

Manual i Bimeve Medicinale

Katalogu i Bimeve Medicinale te Shqiperise