Laws & Regulations on Medicinal Plants Applicable to Albania

Global strategy for plants conservation

Europian strategy for plants conservation

LIGJ Nr. 10 120, datë 23.04.2009 “Per mbrojtjen e fondit te bimeve mjekesore, eterovajore dhe tanifere”

LIGJ Nr. 10 416, datë 07.04.2011 “Per materialin mbjelles dhe shumezues bimor”

Manual on Herbs and Spices

Catalogue of Albanian Medicinal Plants