Gjate periudhes kohore 16 mars – 30 prill 2014 MedAlb Institut ne bashkepunim me organizaten e saj lokale partnere “Shoqata e Fermereve te Shkrelit” dhe perfaqesuesve te kater komunave, perzgjodhi 35 familjet ne gjakakmarrje ne Malesine e Madhe te cilatdo te perfshihen ne kete projekt.

Ne te njejten kohe ne shperndame fidanet e sherebeles te planifikuar per nje siperfaqe mesatare prej 2,5 dy ose 0,25 ha per familje dhe 4000 fidane / dy ose ne siperfaqe te tokes bujqesore prej 10 ha dhe 400.000 fidane sherebele.

Gjithashtu ne kemi mbeshtetur vazhdimisht me konsulence teknike grate dhe vajzat fermere te ketyre familjeve te perfshira ne projekt.