Ne fazen e pare, qe nga 01 deri me 15 Qershor 2014 MedAlbInstitut ka realizuar nje studim fizibiliteti per te mbledhur te dhenadhe per te bere analiza ne lidhje me prodhimin e bimeve medicinale si dhe kushtet klimatike dhe tokesore tekater komunave te projektit ku perfshihen ato te Novoseles, Shushices, Otllakut dhe Bucimasit dhe ne anen tjeter,per te mbledhur te dhena dhe per te bere analiza rreth antareve te komunitetit Egjiptian dhe atij Rom ne keto komuna. Keto analiza kane te bejne me popullsine e tyre,kulturen dhe traditen,marredheniet gjinore, punesimin ne bujqesi, pronesine e tokesbujqesore, kultivimin e tokes, menaxhimit te fermes dhe mbledhjes se bimeve medicinale. Gjithashtu permes ketij studimi kemiidentifikuar fermeret me pervojat me te mira ne çdo komune nekultivimin e sherebeles.