Gjatë periudhës kohore qershor-shtator 2015 ne kemi realizuar kontrata me fermerët e bujqesise organike të cilat janë përfitues të pajisjeve diellore te vrasjes se insekteve për fermat e tyre, me Drejtorin dhe studiues te Qendrës për Lidhjen e Teknologjise me Bujqësine – Lushnje dhe me Fakultetin e Bujqësisë të Universitetit Bujqësor – Tirane. Gjithashtu gjatë kësaj periudhe ne kemi realizuar disa intervista televizive, aplikime shkencore dhe publikime rreth energjisë diellore dhe përdorimit te saj për mbrojtjen e bimëve nga insektet në Shqipëri.